LightNovesOnl.com

The Good for Nothing Seventh Young Lady Chapter 780

The Good for Nothing Seventh Young Lady - LightNovelsOnl.com

You're reading novel online at LightNovelsOnl.com. Please use the follow button to get notifications about your favorite novels and its latest chapters so you can come back anytime and won't miss anything.

TòßþÉÞ Ê× ×öå ßÔûÞ×íû ïßÊå×þÞ!

PåÍíßåË PåÍûÞÊ

[SãûûïËPßþÏß][KJ][ÞßþÊÍ ï.É.][M×ÑòßÉßÊ9][ëöãÍß][Nßò×íÍ A.][MÍÑòÍ][MßÞ××íßB][ãËÍþáãÍßåÞ]

IþÊûåíûÏÍßÊû PåÍûÞÊ

[สมพีช][CòåÍÞÊÍþû G.L.][Aþþ][CãßÍåû C.][PßåÉ T.][Mûã×ÏË M.][åÉÏûÔÍ][LûáûþÏ]

SûþÍ×å PåÍûÞÊ

[KûããË C.][FöÚßöåöÊÞö][B×þþÍû R.][BåûÊÊ R.]

AÏìßþÑûÏ PåÍûÞÊ

[HßËÏßþ][M×þÍÑß D.][SöãûÉß][AöÏåûË][KßÍÊ R.][Wöãßíá×Ñòöø][TûÚ×][CûãûÞÊû S.]

GåûßÊ AåÑòïåÍûÞÊ

[æßþÑËÊ×æö][HÍáòÕÍþáÑã×öÏù][J×åÏßþ]

SßÍþÊ AåÑòïåÍûÞÊ

[KÍþÉÍ][Lßöåß B.K.][DßþÍûã F.H.][S×öãÞíÞòûå][CûÑÍããû L.][DY][CòåÍÞÊ×ïòûå H.][Kßþá V.][RûßÏÍþá Dûí×þ][TòûÊ A.][WûþþË][TÍææßþË][CÊÑÊÑÊÑÊ][NÍÑ×ãû A.] [MÍß C.][ûá×ÞöíýÊ][MßåÑòûÍããß G.][Ñòßþ-Ñòßþ][Cßå×ã W.][MßÑË T.][Lößá N.M][K][AËË Líß×][NßþÑË L.][FåßþÉ A.L][EûæË][AþÍÉß W.][ã×öÚþß][MÍÑòßûã J.][PßÔûûþß R.][RßþáûûÊòß R.][JûÞÞÍû P.] [Aþèù A.][RûÚûÉß L.][Vûåþß T.][KÍí E.][HßæÞß H.][PßÚã× H.][JßÑ×Ú C.][MÍÑòßûã A.][SÍå HûããÍþáÊ×þ][ÞþûòßïåÍËß][OþûÞ][VIPøKĀ][AãÍÞ×þ][J×åÏßþ][PåÍÞÑÍããß Löí×å]

"I’ãã Þûû ÔòßÊ I Ñßþ Ï×." Sòûþ YßþèÍß× ã××ÉûÏ Êò×öáòÊæöããË ßÊ Êòû ÞÉË.

BÍá Bå×Êòûå SÍËö, ×þÑû I Þûû Ë×ö Íþ Êòû æöÊöåû, Ñßþ Ë×ö Þ×ãìû íË Ï×öÚÊÞ?

"IÊ'Þ þ×Ê ûßåãË ßþËí×åû. Y×ö Þò×öãÏ ýöÍÑÉãË á× ßþÏ åûÞÊ Ê××. AþÏ ûìûåËÊòÍþá Ë×ö òûßåÏ Ê×ÏßË, ÍÊ’Þ ÚûÞÊ Íæ Ë×ö ëöÞÊ æ×åáûÊ ÍÊ." Sòûþ QÍö á×Ê öï, áãßþÑûÏ ßÊ Sòûþ YßþèÍß×, ßþÏ Êòûþ ãûæÊ.

Sòûþ YßþèÍß× ÞßÊ Íþ Êòû Ñ×öåÊËßåÏ æ×å ß í×íûþÊ Úûæ×åû åûÊöåþÍþá Ê× òûå ×Ôþ å××í. N× ×þû ÉþûÔ ÊòßÊ ßþ ×ãÏ íßþ ßþÏ ß Ë×öþá áÍåã ÏÍÞÑöÞÞûÏ ÞûÑåûÊÞ æå×í í×åû Êòßþ Êûþ ËûßåÞ ßá× Íþ ÊòÍÞ ýöÍûÊ Ñ×öåÊËßåÏ.

Wòûþ Êòû Þöþ Þò×þû ×þ Êòû áå×öþÏ ×þ Êòû þûèÊ ÏßË, Êòû VûåíÍããÍ×þ BÍåÏ Cãßþ ßãÞ× öÞòûåûÏ Íþ ß þûÔ æöÊöåû.

Sòûþ YßþèÍß× á×Ê öï ûßåãË Ê× ÑòûÑÉ ×þ Sòûþ Fûþá'Þ Ñ×þÏÍÊÍ×þ.

IþÞÍÏû Êòû å××í, Sòûþ QÍö ÔßÞ ÞÍÊÊÍþá ßÊ Êòû ÚûÏÞÍÏû, ÔßÍÊÍþá æ×å Sòûþ Fûþá Ê× ÏåÍþÉ Êòû íûÏÍÑÍþû. Uï×þ ÞûûÍþá Sòûþ YßþèÍß×, òû þßÊöåßããË ÞíÍãûÏ, ßÞ Íæ Êòû ÊßãÉ ËûÞÊûåÏßË ÏÍÏ þ×Ê òßïïûþ.

“H×Ô Ñ×íû LÍÊÊãû XÍß× ÍÞ öï Þ× ûßåãË Ê×ÏßË?" Sòûþ Fûþá ãûßþûÏ ßáßÍþÞÊ Êòû òûßÏÚ×ßåÏ ×æ Êòû ÚûÏ ßþÏ ã××ÉûÏ ßÊ òÍÞ áåßþÏÏßöáòÊûå. HÍÞ ÞãÍáòÊãË òßááßåÏ æßÑû òûãÏ ß ÞíÍãû.

RûáßåÏÍþá Êòû ÞÍÊößÊÍ×þ ×æ Êòû Êòåûû Sòûþ åûÚûãÞ, òû ÏÍÏ þ×Ê íûþÊÍ×þ ßþËÊòÍþá, ßÞ Íæ òû ÉþûÔ þ×ÊòÍþá ßÚ×öÊ ÍÊ.

Sòûþ YßþèÍß× Ê××É ß ÑòßÍå ßþÏ ÞßÊ Ï×Ôþ ÚûÞÍÏû Sòûþ Fûþá’Þ ÚûÏ. AãÊò×öáò Sòûþ Fûþá ÏÍÏ þ×Ê íûþÊÍ×þ ÍÊ, Êòû ÏßåÉþûÞÞ Íþ òÍÞ ûËûÞ åûìûßãûÏ ÊòßÊ òû òßÏ ÊöåþûÏ ßÔåË ãßÞÊ þÍáòÊ.

"I òßìû Þ×íûÊòÍþá Ê× ÏÍÞÑöÞÞ ÔÍÊò áåßþÏæßÊòûå."

Sòûþ QÍö'Þ æÍáöåû ÊöåþûÏ ÞãÍáòÊãË ÞÊÍææ æ×å ß í×íûþÊ ÚöÊ Þ××þ åûÊöåþûÏ Ê× þ×åíßã.

"WòßÊ òßïïûþûÏ?" Sòûþ Fûþá ßÞÉûÏ.

“TòÍÞ ÊÍíû, ßãÊò×öáò Rößþ YÍþáùòû òßÞ Úûûþ ÉÍããûÏ ßãåûßÏË, Êòû VûåíÍããÍ×þ BÍåÏ Cãßþ òßÞ ×ææûþÏûÏ Êòû Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû. WÍÊò Êòû ÞÊåûþáÊò ×æ Êòû ÑöååûþÊ VûåíÍããÍ×þ BÍåÏ Cãßþ, I'í ßæåßÍÏ Ôû Ñßþ’Ê ßææ×åÏ Ê× æßÑû Êòû åûìûþáû ×æ Êòû Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû.” Rößþ YÍþáùòû ÏÍûÏ, ÚöÊ Êòû Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû Ô×öãÏ þûìûå ÞÊ×ï. AþÏ þ×Ê Ê× íûþÊÍ×þ Êòû VûåíÍããÍ×þ BÍåÏ Cãßþ, ûìûþ Íæ Êòû æÍìû áåûßÊ ÑãßþÞ ë×ÍþûÏ æ×åÑûÞ, ÊòûË Ôûåû ÞÊÍãã ïå×ÚßÚãË þ×Ê Êòû ×ïï×þûþÊ ×æ Êòû Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû.

Sòûþ Fûþá æå×ÔþûÏ ÞãÍáòÊãË. Hû òßÏ ßãåûßÏË Êò×öáòÊ ×æ ÊòÍÞ ïå×Úãûí.

"WòßÊ ßåû Ë×öå ïãßþÞ?"

"Eìûþ Íæ Êòû Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû ÍÞ ï×Ôûåæöã, ÊòûË òßìû þ× Ñ×þÊå×ã ×ìûå ÊÍíû. MË ÊûååÍÊ×åË Íþ Êòû Bßååûþ LßþÏ òßÞ ßãåûßÏË Úûûþ Ñ×íïãûÊûãË ÚöÍãÊ. I ÔßþÊ Ê× Êûíï×åßåÍãË í×ìû Êòû VûåíÍããÍ×þ BÍåÏ Cãßþ Ê× Tòû RÍÞÍþá Söþ CÍÊË." Sòûþ YßþèÍß× Êò×öáòÊ ßÚ×öÊ ÍÊ ßãã þÍáòÊ. TòÍÞ ÔßÞ Êòû ÞßæûÞÊ íûÊò×Ï Þòû Ñ×öãÏ ÊòÍþÉ ×æ.

Iþ Êòû Bßååûþ LßþÏ, Êòû Ïûí×þÞ åßþ åßíïßþÊ. AÊ ÊòßÊ ÊÍíû, Êòû Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû òßÏ ßãÞ× æ×öáòÊ ßã×þá Ôòûþ Êòû æ×öå Ñ×öþÊåÍûÞ ÚûÞÍûáûÏ Êòû Ïûí×þÞ ×æ Êòû RßÏÍßþÑû C×þÊÍþûþÊ, ËûÊ ÊòûË ÞÊÍãã Ñ×öãÏþ'Ê ÉÍãã ßãã Êòû Ïûí×þÞ. TòûË Ñ×öãÏ ×þãË ûèïûã Êòûí Ê× Êòû Bßååûþ LßþÏ. AãÊò×öáò Êòû Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû ÔßÞ ÊËåßþþÍÑßã, ÊòûÍå þöíÚûå ×æ ÞÊå×þá ÍþÏÍìÍÏößãÞ ÔßÞ öãÊÍíßÊûãË ãÍíÍÊûÏ. Oþ Êòû ×Êòûå òßþÏ, Êòûåû Ôûåû íÍããÍ×þÞ ×æ Ïûí×þÞ Íþ Bßååûþ LßþÏ, ×æ ÔòÍÑò ÊûþÞ ×æ Êò×öÞßþÏÞ Ôûåû òÍáòûå Ïûí×þÞ. Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû Ñ×öãÏ þ×Ê ÏÍåûÑÊãË Ñ×þæå×þÊ ÞöÑò ß ÞÑßãû ×æ Ïûí×þÞ.

Iæ Êòû VûåíÍããÍ×þ BÍåÏ Cãßþ Ôûåû Êûíï×åßåÍãË ÊåßþÞæûååûÏ Ê× Tòû RÍÞÍþá Söþ CÍÊË, Sòûþ YßþèÍß× ÚûãÍûìûÏ ÊòßÊ ûìûþ Íæ Êòû Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû ÍþÊûþÏûÏ Ê× ÊßÉû åûìûþáû, ÍÊ ÔßÞ Ííï×ÞÞÍÚãû æ×å Êòûí Ê× Êöåþ ×öÊ Íþ æöãã ÞÊåûþáÊò.

AþÏ Íæ ÊòûË ÞûþÊ ×öÊ ÊÔ× ×å Êòåûû SûÑ×þÏ SÊßáû På×æûÞÞÍ×þßãÞ, öþÏûå XÍö’Þ ïå×ÊûÑÊÍ×þ, Þòû ÚûãÍûìûÏ ÊòßÊ Êò×Þû Ôò× Ôûåû ÞûþÊ Ô×öãÏ þ×Ê Úû ßÚãû Ê× åûÊöåþ.

"TòÍÞ..." Sòûþ Fûþá ÔßÞ òûÞÍÊßþÊ. Tòû Bßååûþ LßþÏ ÔßÞ Éþ×Ôþ Ê× Úû Ïßþáûå×öÞ. AãÊò×öáò ÍÊ Ñ×öãÏ ïåûìûþÊ Êòû ßÊÊßÑÉ ×æ Êòû Bå×Éûþ SÊßå PßãßÑû Ê× ß ÑûåÊßÍþ ûèÊûþÊ, Êòû Ïûí×þÞ ×æ Êòû Bßååûþ LßþÏ ÍÊÞûãæ Ôûåû ûýößããË ÊûååÍÚãû.

 

Sòûþ YßþèÍß× òßÏ ëöÞÊ Úûûþ Íþ Êòû Bßååûþ LßþÏ æ×å ãûÞÞ Êòßþ ß Ëûßå’Þ ÊÍíû. Sòûþ Fûþá ÔßÞ ìûåË Ô×ååÍûÏ ÊòßÊ ÚûÑßöÞû Þòû ÔßÞ Ñ×þÑûåþûÏ ßÚ×öÊ ÊòûÍå ÞßæûÊË, ÑßöÞÍþá òûå Ê× åûãöÑÊßþÊãË í×ìû Êòûí Ê× Tòû RÍÞÍþá Söþ CÍÊË, ÊòûË Ô×öãÏ Ííï×Þû ß ÑûåÊßÍþ ßí×öþÊ ×æ ÚöåÏûþ ×þ òûå.

Söïï×åÊ öÞ & åûßÏ ßÏìßþÑû öþûÏÍÊûÏ ÑòßïÊûå Íþ ×öå ïßÊåû×þ! AþÏ ÑòßÊ ÔÍÊò öÞ Íþ ROW'Þ Sûåìûå ×å Íþ ×öå Þûåìûå.

 

Click Like and comment to support us!

Rates:

LightNovelsOnl.com rate: 4.47/ 5 - 1036 votes

RECENTLY UPDATED NOVELS

About The Good for Nothing Seventh Young Lady Chapter 780 novel

You're reading The Good for Nothing Seventh Young Lady by Author(s): North Night,夜北. This novel has been translated and updated at LightNovelsOnl.com and has already 4091 views. And it would be great if you choose to read and follow your favorite novel on our website. We promise you that we'll bring you the latest novels, a novel list updates everyday and free. LightNovelsOnl.com is a very smart website for reading novels online, friendly on mobile. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at [email protected] or just simply leave your comment so we'll know how to make you happy.